galwesp (Lensgalwesp + Besgalletje) – Eik Plantengal: Neuroterus quercusbaccarum

-Geen rode lijst gegevens

Lensgalwesp РPlantengal op Eik: Neuroterus quercusbaccarum: agame generatie

Besgalletje РPlantengal op Eik: Neuroterus quercusbaccarum: sexuele generatie